Necip Fazıl Kısakürek’e ait sözler.

 • Tanzimattan beri devam eden sahte inkılâplar ve bu inkılâpların türettiği sahte kahramanlar, dâvâmızın, müşahhas plânda baş meselesidir. (İdeolocya Örgüsü / Sayfa 12)
 • Büyük Doğu, âlem olduğu mefkûre çerçevesinde senfonik bir orkestra. (a.g.e. / Sayfa 13)
 • Her şey Doğu’dan geldi; her şey, her şey, yani ruhumuz. (a.g.e. / Sayfa 36)
 • Mesele, Batı’yı anlamak. Dâvânın en nazik istikâmeti, bütün mâzi ve tarih hükümlerinin özü ve halinde bugün Doğu’nun Batı’ya karşı nasıl bir anlayış tavrı takınacağında. (a.g.e. / Sayfa 41)
 • İlk buhran devremizde, bağlı olduğumuz iman manzumesinin vecda ve aşkını kaybettikten sonra anlamadan kabuğa mıhlı kalmak yüzünden, Batı harikasını hemen müşahede altına alıp ciğerlerimize sindirmek ve şahsiyetimizi kaybetmeksizin kanımızda eritmek imkanlarından nasıl mahrum kaldıksa; ikinci buhran devremizde, ayılmak bilmez bir hayret ve dehşet psikolocyası altında, Batı’nın kabuğunu bir türlü oyamadık ve meyvesine eremedik. (a.g.e. / Sayfa 55)
 • Şahsiyeti, Fransızların (Lejyon d’onör) nişaniyle mükâfatlandırılan Tanzimat’ın Mecelle’sine karşılık, boyacı küpü tercüme kazanına sokulup çıkarılmış İsviçreli Türk Medeni Kanunu nedir? (a.g.e. / Sayfa 63)
 • Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız. (a.g.e. / Sayfa 72)
 • Yalnız İslâmiyete inanıyoruz! (a.g.e. / Sayfa 103)
 • O küllî şeyin adı ki İslâm, her şey onda, o da her şeyde… (a.g.e. / Sayfa 105)
 • İnsan olduğu için İslâm oldu; ve İslâm olduğu için insan vardır. (a.g.e. / Sayfa 112)
 • Bir kişinin herkes, herkesin de bir kişi olduğu hakikati İslâmındır. (a.g.e. / Sayfa 117)
 • Âlemde tek adalet kaynağı, İslâm… (a.g.e. / Sayfa 125)
 • İslâmiyet’in kılıcı bizzat merhamettir. Hıristiyanlıktaki sun’i merhamet edebiyatı değil… (a.g.e. / Sayfa 131)
 • Aya biz gidecek ve oraya, bilmem kaç yıldızlı Amerikan bayrağı yerine Tevhid livâsını biz dikecektik! (a.g.e. / Sayfa 132)
 • Fakat İmparatorluk o kadar cüsselidir ki, can çekişirken bile dünyayı titretmektedir. (a.g.e. / Sayfa 144)
 • Tanzimatın, olmaması değil, aksine, İslâmlık emrinde ve çok daha geniş ve köklü bir hareket şeklinde olması lâzımdı. (a.g.e. / Sayfa 151)
 • Giden şey İslâm, gelen şeyse hiçti. (a.g.e. / Sayfa 155)
 • Kanunî devrinden beri gerçek inkılâbı bekliyoruz. (a.g.e. / Sayfa 161)
 • Gerçek Türk tarihi henüz yazılmamıştır. Yazılabilseydi zaten mesele yoktu. (a.g.e. / Sayfa 167)
 • Fakat sadece ruhlarda ve düşünce çevresinde bir inkılâp… (a.g.e. / Sayfa 194)
 • Bu inkılâbın âletleri, söz ve kalem… (a.g.e. / Sayfa 194)
 • Çölde, devesine, kölesiyle nöbetleşe binen Reisler Reisi’nin ahlâkı. Buna muhtacız… (a.g.e. / Sayfa 396)
 • İslâm ahlâkı, buna muhtacız. (a.g.e. / 398)
 • Biz, gerçek milliyetçiliği, geriye doğru değil, ileriye doğru, menba istikâmetinde değil, mansap istikâmetinde, tohum üstünde değil ağaç üstünde karar kılıcı bir anlayış ve görüşe bağlıyoruz. (a.g.e. / Sayfa 399)
 • İnsan hür değildir; hür olan, eşek veya köpek… (a.g.e. / 424)
 • Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez. (a.g.e. / Sayfa 425)
 • Bir dilde uzun, dolgun ve çok heceli kelimeler, tefekküriyet ve medeniyet işaretidir. (a.g.e. / Sayfa 427)
 • Dünyada hiçbir dil yoktur ki, bugünkü Türkçenin yazılış derecesinde (fonetik-seslendirildiği gibi) olsun. (a.g.e. / Sayfa 428)
 • Ruhumuzun ırzına geçtiği sanılar Arapçayı karşılık, ruh ismet ve iffetimiz gâvurcaya karşı takdim ve teslim edilmiştir. (a.g.e. / Sayfa 431)
 • Bir milletin diliyle oynamak, onun hayatıyla oynamaktır. (a.g.e. / Sayfa 435)
 • Yine o, hep o, yalnız o, daima o… (a.g.e. / Sayfa 476)
 • Gerilerini dönüp, ileriye kıçlarındaki gözle bakanlar bize “gerici” diyor. (a.g.e. / Sayfa 536)
 • Gerici… O da ne kelime? Gerilerinde damgamız mı var ki gerici oluyoruz? (a.g.e. / Sayfa 536)
 • Gerici kelimesi, ancak gerilerini döndürmekten başk abir hüneri olmayanlara yakışır. (a.g.e. / Sayfa 537)
 • Hasret, vuslatın yarısıdır. İste ki olsun! (a.g.e. / Sayfa 554)
 • Sen yalnız düşün! (a.g.e. / Sayfa 556)
 • Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter! (a.g.e. / Sayfa 556)
 • Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır. (Ulu Hakan / Sayfa 643)
 • İslâm cemiyet ve beldesinin büyük meydanında ve bütün nazarlara karşı kadın, yüzünden, el ve ayaklarından başka hiçbir noktasını çıplak olarak gösteremeyecek derecede hayâ ve hicap ifade eder. Tek tel saçın bile dâhil olduğu bu hayâ ve hicap şartları yerine geldikten sonra kadın, aynı İslâm cemiyet ve beldesinin aynı meydanında en faal ve en vazifedâr bir unsur olabilir.[2]
 • Fars tesiri korkunçtur; İslâmda en büyük kafalarla at başı, en hain bozguncu kelleleri de İranlı.[2]
 • Bizim cemiyet ve devletimizde bile bile hırsızlığın cezası, cezaya ehliyet sınırları içinde, istisnasız ve kayıtsız ve şartsız, bir kolun kesilmesidir. Bütün suistimaller, sahtekârlıklar, dolandırıcılıklar, hile tertipleri, netice itibariyle hedef tuttuğu kast ve gaye esas olarak hırsızlığın şubeleri halinde sınırlandırılır ve ona hükümlendirilir. Bizim cemiyet ve devletimizde fuhuş ve zina kökünden yasaktır.[2]
 • İster yerli, ister yabancı filmlerde, ahlâkî, ruhî, hissî, fikrî, siyasî, hattâ bediî ve zevkî en küçük zaaf, sakamet ve dalâlet ifadesi, böyle bir filmin yasak edilmesi için kâfi sebeptir.[2]
 • Alenî ve ictimaî bir zina nazariyesinden başka bir şey olmayan dans, belki de bu münafık cephesiyle zinadan da iğrenç bir fiil olarak, Büyük Doğu mefkûresinin hiçbir noktasında barınamayacak bir fiildir; ve bu bakımından, aynı mefkûrenin en şiddetli yasakları arasındadır.
 • Kadınla erkeği müşterek ve ahekli hareketlerle vücut kıvrımlarını göstermeye davet eden ve ister bir çift, ister birçok insanın şehevî hareketlerinden ibaret olan dans, millî ve gayr-i millî bütün çeşitleriyle bizden değildir.[2]
 • Bizde heykel yoktur.[2]
 • Kerhane, meyhane, kumarhane ve bütün rezalethanelere “paydos!” diyecek bir nizam. (…) Adam öldüreni hemen öldürecek, hırsızlık edeni bir daha edemez hale getirecek; ve bütün içtimaî ihtilâtlarında ferde öz evinden daha emin sığınaklar gösterecek bir nizam. (…) Nizamların nizamı olan düzen, iki heceli ve beş harfli bir isim taşır: İslam.[2]
 • İrtica, yatağımızın başucundaki bir bardak suya karıştırılan zehirdir.[3]
 • Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.
  Reis Bey
 • Kaynaksız[değiştir]
 • Allah, ızdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez.
 • “Biri Tanrı der, biri Allah, hangisi doğru, Tanrı mı Allah mı?” sorusuna verdiği yanıt.
 • Allah’ı bulamamacasına aramak, ebediyen aramak olan şiirin gayesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır.
 • Arı bal yapar, fakat balı izah edemez. Ağaçtan düşen elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.
 • Aydınlık yolu herkes bulur mesele karanlık yolda ışık aramak.
 • Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek, İstiklâl Savaşı başlarında ve Maraş’ta, düşmanlar tarafından başörtüsü çıkarılıp düşürüldüğü için başlayan millî şahlanışın ruhuna tükürmektir.
 • Biz şiiri iman için bilmişiz; ve bu mihrak bilgiyi, her bilginin geçtiği binbir yol ağzı biliyoruz.
 • Çile kapısından erişilecek dünyayı bilseydin, yatağını yorganını satardın.
 • Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.
 • Demokrasi, kendini çölde hayal edenlerin serabıdır. Yaşanmaya değer hayatı bul ve ölümsüzlüğe geç!
 • Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok… Şiir ve san’atsa hiç yok…
 • Ey Türk ruhumun atomu. Çatla ve idealinin baş harflerini göklere yaz!
 • İdrâk, idrâksizliğin idrâkini idrâktır!
 • İnsan başiyle fare kafasını birbirinden ayıran tek hassa, fikir öfkesidir.
 • Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür.
 • Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım.
 • Mâsum, küçücük bir taşın beresi üzerine flaster yapıştırmak ne demek? Haklı, koca bir güllenin yere sereceği leşinin üstünü örtecek kanlı kefenden ne haber?
 • Şiirde gaye, kökte Allah ve mutlak hakikat olarak, dalda sırrilik ve remziliktir.
 • Şiirde baş unsur, fikirle hissin ara çizgisi üzerinde, duygulaşmış düşüncelerdir.
 • Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de, bas ve yürü!
 • Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ile ilgili Kaynaklar

Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi – 29. cilt – Sayfa 476
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü kitabından.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here